ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
 
วิสัยทัศน์

             ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ  มาตรฐานสากล 

พันธกิจ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามคุณลักษณะ 8 ประการตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทยโดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะและยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรักและเชิดชูโรงเรียน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่าน
 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
 8. บริหารจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มหลักสูตร
 9. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 10. พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21
 11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการจัดการศึกษา
 12. พัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
 13. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


 สมรรถนะหลัก


 1. ความยึดมั่นในคุณธรรม
 2. ความรับผิดชอบในงาน
 3. การทำงานเป็นทีม
 4. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
 5. การมีส่วนร่วม
     

      เอกลักษณ์

      ดนตรี    กีฬา    วิชาการ
 
 
       
       อัตลักษณ์

       จิตสาธารณะ