ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เราชาวพะตงประธานคีรีวัฒน์           เกียรติประวัติเกริกไกลในศักดิ์ศรี
สภาบันสรรค์สร้างทางความดี          เพื่อชีวีรุ่งเรืองเปลืองปัญญา
รวมพลังสร้างวินัยให้แข็งขัน            เรายึดมั่นการเรียนเพียรศึกษา
วิชาการ ดนตรี และกีฬา                   คือปรัชญาสร้างชื่อระบือไกล
ธงเขียวเหลืองเรืองรองโบกสบัด      หยืนหยัดอนาคตงามสดใส
เขียวแห่งความอุดมสมบูรณ์ไกล      เหลืองนั้นไซร้คือแสงสว่างทางปัญญา
สัญลักษณ์ไผ่ตงดำรงมั่น                  ร่วมสร้างสรรค์ สามัคคี ศรีสง่า
ให้เขียวเหลืองลือเลื่องเลิศจรรยา    สมคุนค่า พ.ป.ค. ขอเทิดทูน