ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-2557 โรงเรียนบ้านบากัน ครูผู้ช่วย
2557-2559 โรงเรียนสิริรัตนาธร ครูผู้ช่วย-ครู
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล