ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรรณา เอี่ยมเศวต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สหกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(คศ.บ.) วิทยาลัยครูสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2524 - 2528 รร.สามบ่อวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา ครู
พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล