ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพัชรี โขมพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) วิทยาลัยครูนคาศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2521 - 2527 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ครู
พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล