ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิราภรณ์ พันธ์อุบล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การวัดผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ อ.เมือง จ.สงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2539 พลาญมัยพิทยาคม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อ.1 ระดับ3
2539-2546 ไม้แก่นประชาอุทิศ อ.จะนะ จ.สงขลา อ.1 ระดับ3
2546-ปัจบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.1 ระดับ3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล