ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชุลี บุญมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์บางแสน จ.ชลบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16พ.ค.2525-31ส.ค2529 โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพฯ ครูภาษาอังกฤษ
2ก.ย2529-03พ.ค2536 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ นครศรีะรรมราช อาจาร์1
15พ.ค2536-ปัจจุบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครู ค.ศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล