ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจำเริญ ไชยชูลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kruroenmm@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกาาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อาจาร์1
2530 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อาจาร์1-อาจารย์2 ระดับ7
2547 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครู ค.ศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล