ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจงกลนี เองชวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526-2554 2526-2529โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กทม. 2530-2554 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล