ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอำไพ มุสิกะไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา สาขาวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล