ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนทสรวง โพริพงศา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)วิชาเอกธีววิทยา
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Yuy-462278@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี 2524 ปริญญาโท 2542 วิทยาศสาตร์บัณฑิต มอ.วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525<16 ธ.ค.25 ร.ร.ทีปราษฎธิ์พิทยา> อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎธิ์ธานี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล