ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nam00251523@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิน อ.เมือง จ.สงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524-ปัจจุบัน โงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล