ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณิชาภา หนูคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : NI_2501@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522-2537 โรงเรียนระโนดวิทยา พศ.2537-ปัจจุบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ค.ศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล