ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรติรส พงษาวดาร
ตำแหน่ง : วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา : นิสิตชั้นปีที่ 5
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0818961142
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล