ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นางสาวจันทนา ทองมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประทุม เกื้อกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฐนกร สองเมืองหนู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสิรินารถ กังแฮ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุชาติ ศิริสภาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางจำนรรจ์ ศรประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายหิรัญ เพชรรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

น.ส.โสรยา ชุมประมาณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ