ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนารีรัตน์ เอียดเจริญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสาธิตา อยู่มั่นธรรมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอารยา นินทจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสุภานัน ตั้นสุ​ย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายวุฒิพงศ์ อุ้ยกิ้ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายชิติพัทธ์ เอียดชูทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวเบญญาภา​ อินสัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวชนกนันท์ จิตรกล้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสุมิลตรา​ อรรถรัฐ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวนิฟาตีนียะห์ ซาโลง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอามีเนาะห์ ดายะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวซูฟียะห์ อาแว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นาย