ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
01 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม, กิจกรรมชุมนุม (วิชาการ)
10 พ.ค. 60 กิจกรรมวันวิสาขบูชา นำ นร.ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดทุ่งลุง
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
22 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2, นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา
งานวัดผล
22 พ.ค. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
22 พ.ค. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 ดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา
29 พ.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสาระฯ
30 พ.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ที่วิชาการ
งานวัดผล
05 มิ.ย. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 นิทรรศการไทยแลนด์ 4.0
สังคมฯ
07 มิ.ย. 60 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
การงานอาชีพฯ
09 มิ.ย. 60 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานวัดผล
12 มิ.ย. 60 กิจกรรมอบรมนักเรียนเกี่ยวกับมารยาทไทย
งานจริยธรรม
13 มิ.ย. 60 ทำดอกไม้จันทน์ โดยวิทยากรภายนอก
การงานอาชีพ
14 มิ.ย. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานวัดผล
14 มิ.ย. 60 ถึง 19 มิ.ย. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
งานวัดผล
14 มิ.ย. 60 ถึง 25 ก.ค. 60 ดำเนินการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
15 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 จัดบอร์ดวันสุนทรภู่
ภาษาไทย
16 มิ.ย. 60 ส่งกำหนดการสอน
วิชาการ
18 มิ.ย. 60 อบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาคริกเก็ต
สุขศึกษา
19 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 สดุดีโครงการหลวง ร.9
สังคมฯ
20 มิ.ย. 60 พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ (สนามกีฬาติณสูลานนท์)
28 มิ.ย. 60 ถึง 29 มิ.ย. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านวิชาการ
วิชาการ
30 มิ.ย. 60 พิธีปิดกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 20 (สนามกีฬาติณสูลานนท์)
01 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
01 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ัสังคม
12 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาการ
17 ก.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย
วิชาการ
17 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 จัดบอร์ดสุนทรภู่
ภาษาไทย
19 ก.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่วิชาการ
19 ก.ค. 60 MOC with SMK data Bijaya Setia
ต่างประเทศ
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 งานวัดผลสรุปคะแนนกลางภาคเป็นห้องเรียน
21 ก.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับคะแนนกลางภาคไปกรอกลงแบบฟอร์ม
22 ก.ค. 60 โครการสำนึกรักบ้านเกิด ม.5
สังคมฯ
23 ก.ค. 60 ถึง 24 ก.ค. 60 ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ณ วังไม้ไผ่ จ.พัทลุง
คณิตศาสตร์
24 ก.ค. 60 ครูที่ปรึกษาส่งคืนคะแนนกลางภาคที่กรอกแล้ว
วิชาการ
25 ก.ค. 60 ผู้บริหารลงนามคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560, ส่งผลการสอนแก้ตัวกรณีพิเศษ
26 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 รร.พะตงวิทยามูลนิธิขอใช้สนามแข่งกีฬาภายใน
27 ก.ค. 60 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
01 ส.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ที่กลุ่มสาระฯ
01 ส.ค. 60 ถึง 02 ส.ค. 60 นิทรรศการจิตกรรมไทย
สังคมฯ
01 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 วัฒนธรรมภาคใต้ / วันภาษาไทย
02 ส.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ที่วิชาการ
งานวัดผล
02 ส.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
ภาษาไทย
04 ส.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
07 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกรายวิชาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน, EP/MEP Southern Open House 2017
13 ส.ค. 60 ถึง 16 ส.ค. 60 Symposium โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กีฬานักเรียนจังหวัดสงขลา
18 ส.ค. 60 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มอ.หาดใหญ่
วิทย์
21 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 วัฒนธรรมวิถีไทย / รร.อัจฉริยะจรรยา
สังคมฯ
28 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรม
สังคมฯ
29 ส.ค. 60 ถึง 02 ก.ย. 60 Home Stay in Malaysia
ต่างประเทศ
01 ก.ย. 60 กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 ก.ย. 60 ถึง 03 ก.ย. 60 แข่งทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื้อ ณ มอ.หาดใหญ่
ภาษาต่างประเทศ
04 ก.ย. 60 ถึง 06 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งสมุดการสอนซ่อมเสริม, ส่งแผนการจัดการรเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์, ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
วิชาการ
04 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
07 ก.ย. 60 ถึง 09 ก.ย. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2
11 ก.ย. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 ที่กลุ่มสาระ
12 ก.ย. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 ที่วิชาการ, ส่งสมุดการสอนซ่อมเสริม (วิชาการ), ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
13 ก.ย. 60 วิชาการพบผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค, นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
22 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
03 ต.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งแฮนดี้ไดร์ฟและสมุด ปพ.5 ที่กลุ่มสาระ
04 ต.ค. 60 วิชาการกลุ่มสาระฯ ส่งแฮนดี้ไดร์ฟและสมุด ปพ.5 ที่วิชาการ
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 จัดทำสรุปผลการเรียน
งานวัดผล
09 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนไปติดลงสมุด ปพ.6 (ช่วงเช้า)
09 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษาส่งคืนสมุด ปพ.6 เพื่อเสนอลงนาม (ช่วงบ่าย)
10 ต.ค. 60 ผู้บริหารลงนามสุด ปพ.6
11 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ครูที่ปรึกษา
12 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 สอบแก้ตัว
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
วิทย์
17 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ทัศนศึกษา 4 ภาค สัญจร
สังคม