ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาค 2/59
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครูทุกคน
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน เพื่อปรับคะแนนในรายวิชาต่าง ๆ , ครูประจำวิชาจัดทำผลการเรียน
ครูทุกคน
10 มี.ค. 60 ส่ง HD./ ปพ.5/แฟ้มติด "0" ที่กลุ่มสาระ
ครูทุกคน
13 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 ดำเนินการแก้ไข 0, ร, มส, มผ รายวิชาของเก่าค้างปี (ตามตาราง)
ครูทุกคน
13 มี.ค. 60 ส่ง HD./ ปพ.5 / แฟ้มติด "0" ที่วิชาการ (กรุณาส่งตามกำหนด)
วิชาการกลุ่มสาระ
14 มี.ค. 60 ถึง 16 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ GPA สรุปผลการเรียนทุกวิชา
เจ้าหน้าที่ GPA
17 มี.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับสรุปผลการเรียน ่เพื่อติดลงสมุด ปพ.6 (เช้า)
ครูทุกคน
17 มี.ค. 60 ครูที่ปรึกษาส่งสมุด ปพ.6 ที่วิชาการ (บ่าย)
วัดผลระดับชั้น
20 มี.ค. 60 ผู้อำนวยการลงนามสมุด ปพ.6
ผู้อำนวยการ
21 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น (ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง) ม.1 - ม.3 เวลา (08.30 - 10.00 น.) ม.4 - ม.6 (10.30 - 12.00 น.)
ครูทุกคน
21 มี.ค. 60 นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ทุกระดับชั้น)
21 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3, ม.6 ที่ไม่มีปัญหาด้านการเรียน ยื่นคำร้องขอจบหลักสูตร
21 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 นักเรียนทุกระดับดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
24 มี.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 / ผลการเรียนซ้ำ นร. ม.3, ม.6
27 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
27 มี.ค. 60 ตัดจบ ม.3, ม.6 รอบแรก (กรณีแก้ตัวผ่านแล้ว ขอจบหลักสูตร)
27 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3, ม.6 ยื่นคำร้องแก้ตัวครั้งที่ 2 (จบไม่พร้อมรุ่น)
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3 - ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
30 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3, ม.6 ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร
31 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3 - ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร, ประกาศนียบัตร
31 มี.ค. 60 ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 นักเรียน ม.3 - ม.6 / ผลการเรียนซ้ำรายวิชาเก่าค้างปี
03 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 นักเรียน ม.3 - ม.6 ครั้งที่ 2 นักเรียนขอจบไม่พร้อมรุ่น
05 เม.ย. 60 นักเรียน ม.3 - ม.6 จบไม่พร้อมรุ่นรับเอกสารการจบหลักสูตร
01 พ.ค. 60 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560