คณะผู้บริหาร

นายอภัย ภัยมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวัลลภา ศรียะโอ๊ะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศิริ สุวรรณปาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน