ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
สนับสนุนการสอน

นางสาวทิพวรรณ ขัตติยะวรรณ
อัตราจ้าง งานธุรการ

นางสาวดวงสุดา เหมาะทอง
อัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า
อัตราจ้าง งานพยาบาล

นางสาวปวีณา สมนวล
อัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

นายกฤตมุข ศิริพันธ์
อัตราจ้างดนตรีสากล

นางสาวชนิตา วัฒน์หนู
อัตราจ้าง ประสานงานโครงการ MEP

นายปริชญ์ แก้วชุม
อัตราจ้าง สังคมศึกษา