สนับสนุนการสอน

นางทิพวรรณ เพ็ชรหนู
อัตราจ้าง ธุรการ

นางสาวกุลธิดา หนูนุ่มนวล
ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

นางสาวพิชญ์ภัค แก้วซ้าย
ครูอัตราจ้างเทคโนโลยี

นางสาวปิยธิดา เซี่ยงจ๊ง
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

นางสาวกรชนก นาคเนียม
ครูอัตราจ้างภาษาจีน

นายปภาวิช์ จันทโชโต
ครูอัตราจ้างนาฏศิลป์

นางสาวณัฐนรี ภัยมณี
ครูอัตราจ้างดนตรีสากล