ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัลยา พรหมเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจงกลนี เองชวน
ครู คศ.3

นางสาวอำไพ มุสิกะไชย
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ พันธ์อุบล
ครู คศ.2

นางณัฐชยา ภูริปัญญานนท์
ครู คศ.2

นายทำนอง ช่อชู
ครู คศ.2

นางประภาพร อุไรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวซาร่า หมูดเส็ม
ครู คศ.2

นางสาววิวรรธน์ชา บุญละเอียด
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา ไฝมณี
ครู คศ.2

นางสาวสุกัลยา เอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพร บุญนะรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา ทองแก้ว
ครู คศ.1

นายธนภัทร จันทรมณี
ครู คศ.1