ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัลยา รอดผล
ครู คศ.3

นางสาวอำไพ มุสิกะไชย
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ พันธ์อุบล
ครู คศ.2

นางณัฐชยา ภูริปัญญานนท์
ครู คศ.2

นายทำนอง ช่อชู
ครู คศ.2

นางสาวจงกลนี เองชวน
ครู คศ.3

นางประภาพร อุไรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวซาร่า หมูดเส็ม
ครู คศ.2

นางนทสรวง โพริพงศา
ครู คศ.3

นางสาววิวรรน์ชา บุญละเอียด
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา ไฝมณี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัลยา เอก
ครูผู้ช่วย