ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกัลยา เอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐชยา ภูริปัญญานนท์
ครู คศ.2 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายธนภัทร จันทรมณี
ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวจงกลนี เองชวน
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ พันธ์อุบล
ครู คศ.2

นายทำนอง ช่อชู
ครู คศ.2

นางประภาพร อุไรรัตน์
ครู คศ.2

นางซาร่า หมูดเส็ม
ครู คศ.3

นางสาววิวรรธน์ชา บุญละเอียด
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา ไฝมณี
ครู คศ.2

นางสาวพิมพร บุญนะรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา ทองแก้ว
ครู คศ.1

นางอทิรัตน์ ยอดพงษา
ครู คศ.2