กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนัฐสุดา กิจรักษา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : -

นายภักดี กั๋งเซ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางอำพร กั๋งเซ่ง
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : -

นางสาวโสรยา ชุมประมาณ
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : choompraman@hotmail.com

นางสาวพุทธวรรณ เจริญวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางนุรลี โส๊ะขาว
ครูชำนาญการ