กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนัฐสุดา กิจรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : -

นายภักดี กั๋งเซ่ง
ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางอำพร กั๋งเซ่ง
ครู คศ.2
อีเมล์ : -

นางสาวโสรยา ชุมประมาณ
ครู คศ.2
อีเมล์ : choompraman@hotmail.com

นางสาวพุทธวรรณ เจริญวัฒน์
ครู คศ.2

นางนุรลี โส๊ะขาว
ครู คศ.2