ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนัฐสุดา กิจรักษา
ครู คศ.2

นางกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ยงกำลัง
ครู คศ.3

นางอำพร กั๋งเซ่ง
ครู คศ.2

นายภักดี กั๋งเซง
ครู คศ.2

นางสุนี ไพชำนาญ
ครู คศ.3

นางณิชาภา หนูคง
ครู คศ.2

น.ส.โสรยา ชุมประมาณ
ครู คศ.2

นางนุรลี โส๊ะขาว
ครู คศ.2

นางสาวพุทธวรรณ เจริญวัฒน์
ครู คศ.2