ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนัฐสุดา กิจรักษา
ครู คศ.2

นางกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ยงกำลัง
ครู คศ.3

นางอำพร กั๋งเซ่ง
ครู คศ.2

นายภักดี กั๋งเซง
ครู คศ.2

นางสุนี ไพชำนาญ
ครู คศ.3

นางณิชาภา หนูคง
ครู คศ.2

น.ส.โสรยา ชุมประมาณ
ครู คศ.2

นางนุรลี โส๊ะขาว
ครู คศ.2

นางสาวพุทธวรรณ เจริญวัฒน์
ครู คศ.2