กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศักดา ยุทธโกศา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : -

นางมีนา โตะแอ
ครู คศ.3

นายสืบศักดิ์ วิโยชน์
ครู คศ.2
อีเมล์ : -

นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล
ครู คศ.2

นางรัชนีกร เจษฎารุ่งโรจน์
ครู คศ.2 (ครูจ้างสอน)