ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศักดา ยุทธโกศา
ครู คศ.2

นายสมโชค คงวัดใหม่
ครู คศ.2

นางมีนา โตะแอ
ครู คศ.2

นางรัชนีกร เจษฎารุ่งโรจน์
ครู คศ.2

นายสืบศักดิ์ วิโยชน์
ครู คศ.2

นายอรรนพ สัจจกุล
ครู คศ.2

นางวรรณา เอี่ยมเศวต
ครู คศ.3

นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล
ครู คศ.2

นางจินตนา รัตโนดม
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา ปัญจเดช
ครูผู้ช่วย