กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศักดา ยุทธโกศา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : -

นางมีนา โตะแอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสืบศักดิ์ วิโยชน์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : -

นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล
ครูชำนาญการ