เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

เราชาวพะตงประธานคีรีวัฒน์         เกียรติประวัติเกริกไกลในศักดิ์ศรี
สภาบันสรรค์สร้างทางความดี        เพื่อชีวีรุ่งเรืองเปลืองปัญญา
รวมพลังสร้างวินัยให้แข็งขัน          เรายึดมั่นการเรียนเพียรศึกษา
วิชาการ ดนตรี และกีฬา                คือปรัชญาสร้างชื่อระบือไกล
ธงเขียวเหลืองเรืองรองโบกสบัด    หยืนหยัดอนาคตงามสดใส
เขียวแห่งความอุดมสมบูรณ์ไกล     เหลืองนั้นไซร้คือแสงสว่างทางปัญญา
สัญลักษณ์ไผ่ตงดำรงมั่น               ร่วมสร้างสรรค์ สามัคคี ศรีสง่า
ให้เขียวเหลืองลือเลื่องเลิศจรรยา   สมคุนค่า พ.ป.ค. ขอเทิดทูน