ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญสุดา ขันแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจำเริญ ไชยชูลี
ครู คศ.2

น.ส.ประกอบ จินดาดำ
ครู คศ.2

นางชุลี บุญมาศ
ครู คศ.2

นางปฐวี พินกลับ
ครู คศ.2

นางพรรฌพิมล กาญจนแก้ว
ครู คศ.3

นางสาลินี เย็นใจ
ครู คศ.1