ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญสุดา ขันแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจำเริญ ไชยชูลี
ครู คศ.2

น.ส.ประกอบ จินดาดำ
ครู คศ.2

นางชุลี บุญมาศ
ครู คศ.2

นางปฐวี พินกลับ
ครู คศ.2

นางพรรฌพิมล กาญจนแก้ว
ครู คศ.3

นางสาลินี เย็นใจ
ครู คศ.1