กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรรฌพิมล กาญจนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฟาอีซ๊ะ ดะสะอิ
ครู

นางสุกัญญา ทิพย์รักษ์
ครู

นางสาวอรอนงค์ พิมเสน
ครู

นางสาวลักษมณี แซ่เล่า
ครูผู้ช่วย