ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาลินี เย็นใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรรฌพิมล กาญจนแก้ว
ครู คศ.3

นางชุลี บุญมาศ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญสุดา ขันแก้ว
ครู คศ.1