กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรรฌพิมล กาญจนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฟาอีซ๊ะ ดะสะอิ
ครู คศ.1

นางสุกัญญา ทิพย์รักษ์
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ พิมเสน
ครู คศ.1

นางสาวลักษมณี แซ่เล่า
ครูผู้ช่วย