กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรรฌพิมล กาญจนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรอนงค์ สว่างคุณากร
ครูชำนาญการ

นางสาวฟาอีซ๊ะ ดะสะอิ
ครู

นางสุกัญญา ทิพย์รักษ์
ครู

นางสาวลักษมณี แซ่เล่า
ครูผู้ช่วย