ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญสุดา ขันแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชุลี บุญมาศ
ครู คศ.2

นางปฐวี พินกลับ
ครู คศ.2

นางพรรฌพิมล กาญจนแก้ว
ครู คศ.3

นางสาลินี เย็นใจ
ครู คศ.1