ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกุศล ชูเชิด
ครู คศ.1

นายประวิทย์ เรืองเนียม
ครู คศ.2

นายดิเรก อินทร์ทองช่วย
ครู คศ.2

สมวุฒิ กุลพุทธสาร
ครู คศ.2