กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอำนาจ ไหมพรม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกุศล ชูเชิด
ครู