กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอำนาจ ไหมพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกุศล ชูเชิด
ครู คศ.1