ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มแนะแนว

นางสาวกาญจนา เตชะพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวพัทธิชานนท์ อวะภาค
ครู คศ.1

นางสาวจิฑาพัชญ์ ศุภรพิพัฒน์
ครู คศ.1