ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มแนะแนว

นางสาวกาญจนา เตชะพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มแนะแนว

นางสาวพัทธิชานนท์ อวะภาค
ครู คศ.1

นางสาวจิฑาพัชญ์ ศุภรพิพัฒน์
ครู คศ.2