ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม ถือความถูกต้องดีงามเป็นสำคัญ

อัตลักษณ์  จิตสาธารณะ
 
พันธกิจ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สู่การประกอบอาชีพ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA และยึดหลักธรรมาภิบาล
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อม บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 7. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 8. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
จุดเน้น
 1. นักเรียนพูดภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา
 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถโครงงานอาชีพ บูรณาการ 1:3:1
 3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ
 4. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
เป้าหมาย
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3. ครูทุกคนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสู่การประกอบอาชีพ
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
 6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 7. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก
 8. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 9. นักเรียน ครูและบุคลากรมีความพอเพียง เป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย