กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : -

นางธัญญารักษ์ ไตรสกุล
ครู คศ.2 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
อีเมล์ : -

นางประคอง ทองรมย์
ครู คศ.3

นายกังวาน ไตรสกุล
ครู คศ.2