กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธัญญารักษ์ ไตรสกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประคอง ทองรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกังวาน ไตรสกุล
ครูชำนาญการ