กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : -

นางธัญญารักษ์ ไตรสกุล
ครูชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
อีเมล์ : -

นางประคอง ทองรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกังวาน ไตรสกุล
ครูชำนาญการ