ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูต่างชาติ

Mrs. Arlyn Valdeabella
ครูฟิลิปปินส์สนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษ

mr.Yopie Andesman
ครูฟิลิปปินส์สนับสนุนการสอนภาษาภาษามลายู

Mrs.Zhou Tianmei
ครูจีนสนับสนุนการสอนภาษาจีน

Mrs.Rachel Dessington
ครูต่างชาติสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษ