ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นายสรายุทธ สุขจันทร์
ช่างไฟฟ้า 3

นายโกวิทย์ สุขสวัสดิ์
ช่างไฟฟ้า 3

นายเมฆา มีแสง
ช่างไฟฟ้า 3

นายกระจาย สุขชาญ
ช่างปูน 4

นายกระจ่าง สุขชาญ
ช่างปูน 4

นางกิ้มห้วย ขวัญทอง
ลูกจ้าง แม่บ้าน

กัญญารัตน์ จุลนวล
ลูกจ้าง แม่บ้าน

นายอำนวย กลับกลาย
ลูกจ้าง บริการ

นายกิฎฏิวัฒ แก้วทอง
ลูกจ้าง ขับรถ