ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง

นายเมฆา มีแสง
ช่างไฟฟ้า 4

นายกระจ่าง สุขชาญ
ช่างปูน 4

นายกระจาย สุขชาญ
ช่างปูน 4

นายอำนวย กลับกลาย
ลูกจ้าง บริการ

นางสาวกิ้มห้วย ขวัญทอง
ลูกจ้าง แม่บ้าน

นายสุพันธ์ ปิงปัน
พนักงานขับรถ