ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นายสรายุทธ สุขจันทร์
ช่างไฟฟ้า 3

นายโกวิทย์ สุขสวัสดิ์
ช่างไฟฟ้า 3

นายเมฆา มีแสง
ช่างไฟฟ้า 3

นายกระจาย สุขชาญ
ช่างปูน 4

นายอวยพร นุ้ยเลิศ
ช่างปูน 4

นายกระจ่าง สุขชาญ
ช่างปูน 4

นางกิ้มห้วย ขวัญทอง
อัตราจ้าง แม่บ้าน

กัญญารัตน์ จุลนวล
อัตราจ้าง แม่บ้าน

นายอำนวย กลับกลาย
อัตราจ้าง พนักงานบริการ

นายกิฎฏิวัฒ แก้วทอง
อัตราจ้าง พนักงานขับรถ

ชัยวัฒน์ นวลใย
อัตราจ้าง คนสวน