ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุนทร คนธารักษ์
ครู คศ.3

นางโสภิต นวนดำ
ครู คศ.2

หิรัญ เพชรรัตน์
ครู คศ.2