ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคณีต แสงอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุนทร คนธารักษ์
ครู คศ.3

นางโสภิต นวนดำ
ครู คศ.2

นายสุชาติ ศิริประภาภรณ์
ครู คศ.2

หิรัญ เพชรรัตน์
ครู คศ.2

รัชนีกูล ชนะวรรณโณ
ครู คศ.3