ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุนทร คนธารักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางโสภิต นวนดำ
ครู คศ.2

หิรัญ เพชรรัตน์
ครู คศ.2

นายสุชาติ ชโลธรทักษิณ
ครูผู้ช่วย