กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุนทร คนธารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางโสพิศ นวนดำ
ครูชำนาญการ

นายสุชาติ ชโลธรทักษิณ
ครู