กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุนทร คนธารักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางโสพิศ นวนดำ
ครู คศ.2

นายสุชาติ ชโลธรทักษิณ
ครู คศ.1