ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉรา ไฝมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : atchara_aom@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
จบ วท.บ.ฟิสิกข์ 2552,จบบ.บัณฑิต.2553 วิทยาศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่(วท.บ.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ(ป.บัณฑิต)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24/พ.ค./2554 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล