ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวซาร่า หมูดเส็ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : คบ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ครุศาสตร์บัณทิ๖ ราชภัฏ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2540-2551 โรงเรียนปากล่าวิทยา พ.ศ.2552-ปัจจุบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรควัฒน์ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล