ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฐชยา ภูริปัญญานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 กศ.บ. มหาวิยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - ปัจุบัน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล